POGOJI ZA NAZIV (PRIDOBITEV IN OBNOVITEV)

Na vsaki interviziji morata biti prisotna najmanj dva člana strokovnega odbora. Odločata o tem ali je primer sprejet. Če se ne moreta odločit ali si nista enotna, lahko odločanje preneseta na strokovni odbor.

ČASOVNE OMEJITVE

Čas za predstavitev: 20-30 min
Čas za diskusijo: 15-25 min
(Čas za predstavitve seminarskih nalog/predstavitev: 20 min + 5 min diskusije)

Pridobitev

Glej stran Opis pridobivanja naziva »športni psiholog«

Obnovitev

V 4 letih mora kandidat:

a) biti prisoten najmanj 24 ur (6 intervizij ki trajajo po 4 šolske ure)

b) prikazati najmanj 4 primere katerih seštevek je 80 ur (iz poročil je razvidno, da gre za toliko ur direktnega svetovalnega dela)

c) primeri morajo biti iz zadnjega, 4 letnega obdobja*

OBIKA POROČILA

 1. Osnovni podatki, športna zgodovina …
 2. Opis problematike, konceptualizacija in vzroki – funkcioniranje športnika z vidika športno psiholoških komponent in soočanje športnika s problemom
 3. Psihologovo delo – predstavimo cilje in načrt, uporabljene tehnike, težave, trajanje, učinke.
 4. Rezultati, zaključki, evalvacija
 5. Vprašanja za intervizijo
 6. Za nezaključene primere še: Napredek od prve predstavitve

POGOJI, DA JE PRIMER SPREJET

 • Oddan v zgoraj zapisani obliki v 3 izvodih – za vsakega člana strokovnega odbora en izvod. Sklicatelj IV spravi oddane dokumente.
 • Jasno predstavljena problematika, konceptualizacija, vzroki. Jasno zastavljeni in utemeljeni cilji in opisane športno psihološke tehnike, ki so bile uporabljene.
 • Jasno prikazane intervencije (te morajo biti široke in razvidna naj bo kvaliteta intervencij, strokovno priznane intervencije)
 • Cilji: kandidat je sposoben razložiti in utemeljiti zakaj je izbral neke cilje in zakaj jih je, oziroma jih ni, dosegel + kaj vse je poskusil, če je imel problem z doseganjem cilja. Če cilji niso bili doseženi, jasna in strokovno utemeljena razlaga, zakaj jih ni bilo možno doseči
 • Oddano poročilo, kjer je razvidno število neposredno opravljenih svetovalnih ur (izjemoma manj, če je cilj ožji ali je omejen)

Pri nezaključenih (nesprejetih, delno sprejetih) primerih:

 • Če primer ni sprejet, poročevalec dobi usmeritve in predstavi, ko lahko. Uspehe dopiše, poroča o njih in odda kot zaključen primer, če so cilji doseženi. Če niso doseženi, je (z argumenti) primer zavrnjen.
 • Nezaključen primer oz. aktualen primer, ki še traja – poročevalec zapiše usmeritve in jih kasneje predstavi, ko je primer končan. V primeru, da je bilo delo opravljeno po zgornjih zahtevah, je primer sprejet.

MODERATOR INTERVIZIJ

Moderatorja intervizij določi strokovni odbor za obdobje 4 let.

Moderator:

 • ureja in hrani administracijo,
 • organizira datume, ure in prostore za intervizijska srečanja,
 • ureja mailing listo in pošilja vabila,
 • moderira potek intervizijskih srečanj.

Če ne more priti na določeno intervizijsko srečanje, za moderiranje srečanja določi enega izmed prisotnih članov strokovnega odbora.

ADMINISTRACIJA

Moderator mora hraniti in urejati sledečo administracijo:

 • Podpisne liste intervizijskih srečanj
 • Tabele iz katerih so razvidne ure prisotnosti in število predstavljenih primerov za vse kandidate (za kandidate, ki obnavljajo naziv pa še: datum pridobitve naziva oz. začetek novega 4 letnega obdobja za obnovitev)
 • Poročila predstavljenih primerov
 • Izjave o prisotnosti na intervizijskih srečanjih

KDO JE LAHKO PRISOTEN?

Na intervizijah so lahko prisotni:

a) Vsi športni psihologi z nazivom, ki si podpisali Izjavo o prisotnosti na intervizijskih srečanjih in so člani Društva psihologov Slovenije in imajo plačano članarino za tekoče koledarsko leto.

b) Psihologi, ki so opravili Tečaj športne psihologije in imajo po tem tečaju opravljeno seminarsko nalogo/predstavitev

c) Lahko so prisotni psihologi, ki so opravili Tečaj šp. psih., vendar še niso opravili seminarske naloge/predstavitve

a. na največ 2 intervizijah posluša, najkasneje na 3. IV mora predstaviti seminarsko nalogo IN* svoj primer.

b. Rok v katerem lahko kandidat opravi seminarsko nalogo, je 1 leto in začne teči* z datumom prve IV po končanem tečaju. (v sept. 14 pošljemo obvestilo o tem vsem kandidatom iz leta 14)

d) Najava težkega primera: psiholog lahko prosi za zaprto IV na kateri so prisotni kolegi z nazivom, ki jih sam predlaga.

Dodatna določila in predpostavke

Prizadevamo si k izvedbi petih do šestih intervizij letno.

Vsak član strokovnega odbora mora biti prisoten vsaj na treh intervizijah letno.