Sekcija organizira dva tipa intervizijskih srečanj. Prvi tip je izobraževalno-supervizijski in je namenjen vsem kandidatom v postopku pridobivanja naziva športni psiholog ter predstavlja zaključno stopnjo izobraževanja za naziv športnega psihologa. Drugi tip je intervizijski in je namenjen športnim psihologom  s pridobljeno licenco.

 

Sekcija za psihologijo športa organizira minimalno 3 izobraževalne supervizije v šolskem letu in 2 interviziji za športne psihologe z nazivom. Trajanje srečanj se spremlja v šolskih urah.

 

I POGOJI PRISOTNOSTI

Na izobraževalnih supervizijah so lahko prisotni:

 1. Vsi športni psihologi z nazivom, ki si podpisali Izjavo o prisotnosti na intervizijskih srečanjih in so člani Društva psihologov Slovenije
 2. Psihologi, ki so opravili Tečaj Osnove športne psihologije in imajo po tem tečaju opravljeno seminarsko nalogo/ zaključno predstavitev
 3. Lahko so prisotni psihologi, ki so opravili Tečaj osnove športne psihologije., vendar še niso opravili seminarske naloge/predstavitve
  1. na največ 2 intervizijah kot slušatelji, najkasneje na svoji 3. udeležbi morajo predstaviti seminarsko nalogo
  2. predviden rok za oddajo seminarske naloge je 1 leto po opravljenem tečaju (z možnostjo podaljšanja)

 

Na intervizijah za športne psihologe so lahko prisotni:

 1. Vsi športni psihologi z veljavnim nazivom in podpisano Izjavo o prisotnosti na intervizijskih srečanjih

 

II POGOJI ZA PRIDOBIVANJE NAZIVA

Kandidat mora:

 1. biti prisoten najmanj 24 ur na izobraževalno-supervizijskih srečanjih (npr. 6 intervizij, ki trajajo po 4 šolske ure)
 2. Prikazati praktično delo s predstavitvijo minimalno 4 primerov (Skupaj morajo primeri obsegati vsaj 60 ur svetovalnega dela s športniki, trenerji in športnimi ekipami). Vkolikor štirje primeri kriteriju števila opravljenih ur ne zadostijo kandidat predstavi več primerov)

 

III POGOJI ZA OBNOVITEV NAZIVA

 

V 4 letih mora kandidat:

A opraviti pogoj prisotnosti

 1. biti prisoten najmanj 20 ur na intervizijskih srečanjih (npr. 5 intervizij ki trajajo po 4 šolske ure)

ali

 1. b) biti prisoten najmanj 10 ur na intervizijskih srečanjih in opraviti za vsaj 10 ur dela v Sekciji za psihologijo športa (strokovni odbor, predavanja ipd.) in v različnih drugih organih in projektih DPS, kjer zastopa Sekcijo za psihologijo športa. Aktivnost v sekciji ob podaji prošnje za podaljšanje naziva potrjuje strokovni odbor.

B opraviti pogoj praktičnega dela

 1. Prikazati praktično delo s predstavitvijo minimalno 4 primerov, ki ne smejo biti starejši od osmih let. (Skupaj morajo primeri obsegati vsaj 60 ur svetovalnega dela s športniki, trenerji in športnimi ekipami). Vkolikor štirje primeri kriteriju števila opravljenih ur ne zadostijo kandidat predstavi več primerov)

ali

 1. b) prikazati najmanj 2 primera praktičnega dela sodelovanja s športnikom, trenerjem ali športno ekipo (seštevek opravljenih ur mora biti najmanj 40 svetovalnih ur in primeri ne smejo biti starejši od osmih let) in pripraviti 2 predavanji/delavnici iz določenih novejših športno-psiholoških tematik in ju predstaviti na intervizijah ali sestankih sekcije. Aktivnosti ob oddaji prošnje za podaljšanje naziva potrjuje strokovni odbor.

ali

 1. c) prikazati najmanj 2 primera sodelovanja s športnikom (seštevek opravljenih ur mora biti najmanj 40 svetovalnih ur in primeri ne smejo biti starejši od osmih let) in opraviti pripravo projektov v Sekciji za psihologijo športa (predavanj, izobraževanj, knjig, prispevkov). Aktivnosti v sekciji po oddaji prošnje za podaljšanje naziva potrjuje strokovni odbor.

 

Zaradi pandemije Covid-19 se vsi veljavni nazivi, ki potečejo v letih 2020 in 2021 avtomatično podaljšajo za 1 leto, v katerem ima športni psiholog čas, da opravi obveznosti za podaljšanje.

 

IV ČASOVNI NAČRT

Čas za predstavitev primera: 20-30 min

Čas za diskusijo: 15-25 min

Čas za predstavitve seminarskih zaključnih nalog/predstavitev: 20 min + 5-10 min diskusije

 

 

V POTRJEVANJE PRIMEROV

Na vsaki izobraževalni  superviziji mora biti prisoten eden izmed članov strokovnega odbora. Član strokovnega odbora, ki je vodja intervizije odloča ali je primer sprejet. Če se ne more odločiti, lahko odločanje prenese na strokovni odbor.

 

V.I OBLIKA POROČILA O PRAKTIČNEM SVETOVALNEM DELU

 

 1. Osnovni podatki o opravljenem delu: čas svetovanja; št. Opravljenih svetovalnih ur
 2. Osnovni podatki, športna  zgodovina …
 3. Opis problematike, konceptualizacija in vzroki
 4. Opredelitev problem z vidika funkcioniranja in športno psiholoških komponent (anksioznost, koncentracija samozaupanje, misli, vedenje, čustvovanje, fiziološki odziv)
 5. Cilji, intervencije in potek obravnave
 6. Soočanje športnika s problemom: kako vidi sebe, druge in prihodnost, stresorji, ki prispevajo k psihološkim problemom oz. interferirajo s sposobnostjo reševanja problemov
 7. Psihologovo delo – predstavimo cilje in načrt, uporabljene tehnike, težave, trajanje, učinke.
 8. Rezultati, zaključki, evalvacija
 9. Razno, posebnosti
 10. Vprašanja za intervizijo
 11. Za nezaključene primere še: a) Vprašanja za intervizijo b) Napredek od prve predstavitve

 

V.II POGOJI, DA JE PRIMER SPREJET

 

 • Oddan na predpisanem formularju oz. v predpisani obliki elektronsko ali v fizični obliki. Vodja IV spravi oddane dokumente.
 • Primer je zadostno obsežen z vidika problematike in opravljenih svetovalnih ur.
 • Jasno predstavljena problematika, konceptualizacija, vzroki.
 • Jasno zastavljeni in utemeljeni cilji obravnave.
 • Jasno prikazane intervencije (primerna izbira intervencij glede na problematiko; te morajo biti široke in razvidna naj bo kvaliteta intervencij, intervencije morajo biti strokovno priznane).
 • Kandidat je sposoben razložiti in strokovno utemeljiti zakaj je izbral neke cilje ter postopke dela in zakaj jih je, oziroma jih ni dosegel z uporabljenimi metodami.

 

Pri nesprejetih in nezaključenih (delno sprejetih) primerih:

 • Če primer ni sprejet, kandidat dobi usmeritve. Opravljeno delo dopiše in o njem poroča ter znova strokovno argumentira izbiro metod ter rezultate na prihodnjih intervizijah v roku 1 leta. Če tudi v drugo pogoji za sprejetje primera niso doseženi, je (z argumenti) primer zavrnjen.
 • Če kandidat predstavlja nezaključen primer (delo na izbrani problematiki še traja), kandidat dodatke predstavi, ko je primer končan in takrat je primer tudi sprejet. V primeru, da je bilo dovolj dela opravljenega že do prve predstavitve, je primer sprejet že takoj, kandidata pa se prosi naj dodatke predstavi, ko bo primer dokončan.

 

 VI  VODENJE INTERVIZIJ in ADMINISTRACIJA

Strokovni odbor določi moderatorja intervizij za obdobje 4 let ter sproti vodjo za vsako izvedbo intervizije.

 

Moderator:

 • ureja in hrani administracijo,
 • organizira datume, ure in prostore za intervizijska srečanja,
 • ureja mailing listo in pošilja vabila,
 • moderira potek intervizijskih srečanj.

 

Vodja intervizije:

 • vodi in povezuje posamično intervizijo
 • ocenjuje zaključne naloge
 • podaja usmeritve k predstavljenim primerom ter odloča o njihovi ustreznosti

 

ADMINISTRACIJA

 

Moderator mora hraniti in urejati sledečo administracijo:

 • Podpisne liste intervizijskih srečanj
 • Tabele iz katerih so razvidne ure prisotnosti in število predstavljenih primerov za vse kandidate (za kandidate, ki obnavljajo naziv pa še: datum pridobitve naziva začetek novega 4 letnega obdobja za obnovitev)
 • Poročila predstavljenih primerov

 

 

Pravila intervizij za pridobitev in obnovitev naziva športni psiholog so sprejeta dne 6.12.2021.